Privacy statement

Privacy Statement Zeetours Cruises B.V.
Zeetours Cruises B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zeetours Cruises B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Vragen om u uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent u persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Zeetours Cruises B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zeetours Cruises B.V.
Goudsesingel 186
3011 KD te Rotterdam
cruises@zeetours.nl
010 282 38 80

Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 68458959
Ons BTW-nummer is NL857453737B01
Ons CBP nummer is m1644177

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Zeetours Cruises B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het aangaan van overeenkomsten d.m.v. bijvoorbeeld een boeking
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Het optimaliseren van de website
– Het verzamelen van reviews
– Het opstellen en versturen van marketing uitingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij één of meerdere van de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam / voorletters / tussenvoegsel
– Titels
– Adres / postcode / plaats / land
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Geslacht
– Bankrekeningnummer
– Gegevens over gezondheid
– BSN-nummer
– Paspoort

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend. Wij gebruiken uw adresgegevens (ontvangen in het kader van een verkoop) voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over product en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen, kunt u dat aan ons laten weten d.m.v. bovenstaande contactgegevens. Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies of anderszins) indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, de goede invulling van een publiekrechtelijke taak, de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. De verzamelde bijzondere informatie zoals uw paspoortgegevens of bankrekeningnummer wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zoals voor de uitvoering van Zeetours marketing activiteiten, zoals bijvoorbeeld onze cruise-event, optimaliseren van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het verzamelen van reviews.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Google Analytics
Op de website van Zeetours Cruises B.V. wordt gebruik gemaakt van Google Analytics-cookies. Om uw privacy te waarborgen heeft Zeetours Cruises B.V. een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarnaast is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en worden gegevens niet gedeeld. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Adwords
Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Met de Google Marketing Services kan Zeetours Cruises B.V. advertenties voor haar website duidelijker weergeven om gebruikers alleen advertenties te presenteren die mogelijk in hun belang zijn. Het weergeven van advertenties voor producten waarin een klant geïnteresseerd is wanneer deze andere websites bezoekt, wordt remarketing genoemd. Voor deze doeleinden wordt een code door Google uitgevoerd en zogenaamde (re)marketing-tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel “web-beacons” genoemd) opgenomen in de website. Hiermee krijgt de gebruiker een individuele cookie d.m.v. een klein bestand opgeslagen op het apparaat (in plaats van cookies kunnen vergelijkbare technologieën ook worden gebruikt). Er wordt vastgelegd welke webpagina’s de gebruiker bezocht, in welke inhoud de klant geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de klant heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Het IP-adres van de gebruikers wordt ook geregistreerd, waarbij we in het kader van Google Analytics aankondigen dat het IP-adres wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen die akkoord zijn gegaan met de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het naar één Google server in de VS doorgestuurd en ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gegevens in andere aanbiedingen van Google. De bovenstaande informatie kan ook door Google worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de advertenties worden weergegeven die zijn afgestemd op de interesses.

Een van de Google-marketingservices waar Zeetours Cruises B.V. gebruik van maakt is het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke adverteerder een andere “conversiecookie”. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die via de cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Adverteerders zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn omgeleid naar een conversie-tracking-tag pagina voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Ga voor meer informatie over het gegevensgebruik van Google voor marketingdoeleinden naar de overzichtspagina: https://policies.google.com/technologies/ads, het privacy beleid van Google is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy.

Als u zich wilt afmelden voor de op uw interesses gebaseerde advertenties via Google Marketing Services, kunt u gebruik maken van de instellingen en opt-out mogelijkheid van Google: https://adssettings.google.com/authenticated.

Nieuwsbrief
Wij willen u graag informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de registratie- en verzendprocedure en uw recht op bezwaar met de volgende informatie. Als u zich voor de Zeetours nieuwsbrief registreert maakt Zeetours gebruik van de door u opgegeven gegevens ten behoeve van het verzenden van de nieuwsbrieven. We verzenden alleen nieuwsbrieven met promotionele informatie met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen, evenementen en ons bedrijf.

De registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogeheten dubbele opt-in procedure. Na registratie ontvangt u een e-mail met een verzoek uw registratie te bevestigen. Deze dubbele bevestiging zorgt ervoor dat niemand zich met ongeldige e-mailadressen kan aanmelden. De aanmeldingen voor onze nieuwsbrief verlopen volgens een protocol, zodat het registratieproces verloopt volgens de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van de registratie gegevens, de bevestigingstijd en uw IP-adres.

De nieuwsbrief wordt verstuurd door onze e-mail service provider SmartFocus UK Ltd, Fourth Floor- The Space, One Thomas More Square, London, E1W 1YN. Het privacy beleid van de e-mail service provider kan hier worden bekeken: https://www.smartfocus.com/en/privacy-and-cookies-policy

Om u te abonneren op onze nieuwsbrief volstaat het om uw e-mailadres in te voeren. Optioneel vragen wij u om een naam in te voeren, zodat wij u persoonlijk kunnen aanspreken in de nieuwsbrief.

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd “web-beacon”. Dit betreft een bestand van pixelformaat dat wordt opgehaald van de server van de verzendserviceprovider wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Deze pixel verzamelt in eerste instantie technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en tijdstip van ophalen. Deze informatie (die kan worden bepaald met behulp van het IP-adres) kan worden gebruikt voor de technische verbetering van onze dienstverlening. De analyses omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven zijn geopend en op welke links er wordt geklikt. De evaluaties hebben als doel een beter inzicht te krijgen in het leesgedrag van onze gebruikers van onze nieuwsbrief en om onze inhoud in overeenstemming met de belangen van onze gebruikers aan te passen.

U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen. Een link naar de afmelding van de nieuwsbrief is te vinden aan het einde van elke nieuwsbrief of als alternatief kunt u altijd een email sturen naar marketing@zeetours.nl met een dergelijk verzoek.

Cookies
Zeetours Cruises B.V. maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Zeetours Cruises B.V. vindt het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid zoveel mogelijk waarborgen. Klik hier voor ons uitgebreide cookiebeleid.

Facebook Social Plugins
Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, welke garantie biedt dat er voldaan wordt aan de Europese privacywetgeving.
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Zeetours Cruises B.V. maakt voor haar website gebruik van social plug-ins van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De plug-ins zijn te herkennen aan een Facebook-logo of de woorden ‘Facebook Social Plugin’. Wanneer u een webpagina met een van deze plug-ins opent, legt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook overgedragen naar uw browser die het automatisch in de webpagina verwerkt. Door het gebruik van plug-ins kan Facebook zien dat u een pagina hebt geopend op onze website. Als u ingelogd bent op Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account koppelen, zelfs als u de ‘Like’-knop niet heeft ingedrukt. Als u een interactie met de plug-ins creëert, bijvoorbeeld door de ‘Like’-knop in te drukken of een reactie achterlaat, wordt de relevante informatie vanuit uw browser rechtstreeks naar Facebook gestuurd waar het wordt opgeslagen. Zelfs als u niet beschikt over een Facebook-account kan Facebook gegevens over u verzamelen. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de bijbehorende rechten en instellingsopties voor de bescherming van de privacy van gebruikers, zijn te vinden in het privacy beleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Indien u een Facebook account heeft en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan de ledengegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet u zich bij Facebook afmelden en de cookies verwijderen voordat u gebruik maakt van de website van Zeetours Cruises B.V.. Andere instellingen en inconsistenties met betrekking tot het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk en zijn geschikt voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

YouTube
Op de website van Zeetours Cruises B.V. wordt er gebruik gemaakt van YouTube-video’s voor bijvoorbeeld schepen of rederijen. Deze functies worden aangeboden via Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. We gebruiken de “Advanced Privacy Mode” door middel van een overdracht van gebruiksinformatie die alleen zal plaatsvinden wanneer de video wordt gestart. In dit geval wordt gecommuniceerd welke pagina van onze website u bezoekt en welke video wordt bekeken. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, heeft YouTube de mogelijkheid om uw paginaweergaven rechtstreeks toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Raadpleeg het privacy beleid op www.youtube.com voor meer informatie over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen de benodigde persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien dit noodzakelijk is voor het definitief maken van een boeking.

Bewaartermijn
Zeetours Cruises B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

– Privacy statement conform nieuwe privacy wetgeving
– Cookiebeleid
– Verwerkersovereenkomsten
– Personeel is op de hoogte van de te nemen maatregelen
– Vernietigingscontainer voor vertrouwelijke documenten
– Beveiligde internetverbinding
– Beveiligde website

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

25 mei 2018

Ma - Vr9:00 - 18:00

Zaterdag10:00 - 17:00

Zondag11:00 - 16:00

 

Wilt u langskomen? Graag, maak een afspraak!

Heeft u een vraag?

Onze medewerkers helpen u graag met uw vraag.

010 28 23 880